GDPR

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Podmienky ochrany súkromia.

Ochrana osobných údajov našich zákazníkov a iných fyzických osôb je pre nás dôležitá. Tieto podmienky vysvetľujú akým spôsobom spracúvame pri poskytovaní realitných služieb osobné údaje v rámci realitnej kancelárie RUCE, s.r.o., so sídlom: M.R. Štefánika 157/45, 017 01 Považská Bystrica, IČO:47 348 895. V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať telefonicky na 0908 762 708, e-mailom na: ruce@ruce.sk alebo poštou na adresu nášho sídla. 
Kontaktnou osobou pre zodpovedanie akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ochrany osobných údajov alebo prijatia a vybavenia žiadostí dotknutých osôb je Renáta Kokanovičová. Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime primárne Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov ("GDPR"), ktoré upravuje aj Vaše práva ako dotknutej osoby, tými ustanoveniami Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov ("ZOOÚ"), ktoré sa na nás vzťahujú. Dodržiavame Kódex správania prijatý realitnou kanceláriou dňa 25.05.2018, ktorý bližšie vysvetľuje spracúvanie osobných údajov pri poskytovaní realitných služieb. S Kódexom správania sa môžete oboznámiť v sídle kancelárie.

Na aké účely a na základe akých právnych základov spracúvame osobné údaje?

Osobné údaje spracúvame na účely poskytovania sprostredkovateľských služieb (predaj, prenájom a kúpa nehnuteľností). Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je.

Plnenie zmluvy.

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, a aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy. Neposkytnutím osobných údajov môže byť znemožnené uzatvorenie zmluvy.

Plnenie zákonnej povinnosti.

Môžeme spracúvať osobné údaje vrátane ich poskytovania štátnym orgánom a iným osobám, ak jej takáto povinnosť vyplýva zo zákona. Môžeme z dôvodu zákonnej povinnosti napríklad poskytovať osobné údaje Slovenskej obchodnej inšpekcii, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym orgánom, či príslušným osobám v súlade so zákonom. Osobné údaje získavame a spracúvame len v rozsahu, ktorý je primeraný účelu ich spracúvania. Osobitný dôraz pritom kladieme na bezpečnosť a ochranu osobných údajov a práva dotknutých osôb.

Aké typy osobných údajov o vás spracúvame?

Preto, aby sme vám mohli poskytnúť naše služby ako aj preto, aby sme mohli naše služby neustále zlepšovať, spracúvame o vás informácie. Informácie, ktoré o vás spracúvame, a spôsob ich využitia závisí od toho, akú našu konkrétnu službu používate a akým spôsobom spravujete ovládanie svojej ochrany súkromia u nás. V zásade je možné informácie, ktoré o vás spracúvame rozčleniť nasledovne: informácie, ktoré spracúvame v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou alebo v súvislosti so sprostredkovaním predaja, alebo prenájmu nehnuteľností a to: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailovú adresu, informácie o nehnuteľnosti, fotografie nehnuteľností. Informácie, ktoré spracúvame v priamej súvislosti s konkrétnou poskytovanou službou alebo v súvislosti so sprostredkovaním kúpy, alebo nájmu nehnuteľností a to: meno a priezvisko, adresa, telefónne číslo, mailovú adresu. informácie súvisiace s vašimi dopytmi riešenými našou zákazníckou a obchodnou podporou napr. sťažnosti, reklamácie, podnety, upozornenia, vyžiadanie cien.

Ako o Vás získavame osobné údaje?

Osobné údaje získavame nasledovnými spôsobmi priamo od vás, ak ste našim zákazníkom, z verejne dostupných zdrojov - napr. výpisom z verejných registrov (napr. Katastrálny úrad/Katastrálny portál). Komu sprístupňujeme Vaše osobné údaje? Kto sú príjemcovia osobných údajov? Osobné údaje našich zákazníkov a iných fyzických osôb sprístupňujeme len v nevyhnutnej miere a vždy pri zachovaní mlčanlivosti príjemcu údajov napr. našim zamestnancom, osobám, ktoré poverujeme vykonaním jednotlivých úkonov súvisiacich s výkonom našej realitnej činnosti, vrátane spolupracujúcich advokátov.

Ako dlho uchovávame Vaše osobné údaje?
Osobné údaje uchovávame najviac jeden rok po ukončení zmluvného vzťahu.(Príklad: po ukončení sprostredkovania predaja, prenájmu, kúpy nehnuteľností, po zápise do katastra nehnuteľností a odovzdaní nehnuteľností a vyplatenia celkovej kúpnej ceny a zaplatení odmeny za službu).
Do ktorých krajín prenášame Vaše osobné údaje?

Prenos osobných údajov do tretích krajín a do medzinárodných organizácií nevykonávame. Automatizované rozhodovanie a profilovanie. Nevyužívame automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Aké práva máte ako dotknutá osoba?

Máte právo na: prístup k osobným údajom - na základe vašej žiadosti Vám musíme oznámiť, či spracovávame alebo nespracovávame vaše osobné údaje. V prípade, že ich spracovávame, potom máte právo na to, aby sme Vám oznámili: za akým účelom Vaše údaje spracovávame, v akom rozsahu sú tieto údaje spracovávané, ako dlho budú uchovávané, komu budú sprístupnené, či môžete podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov SR, odvolanie súhlasu - v prípade, ak ste nám poskytli súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase pred jeho odvolaním, pokiaľ sa domnievate, že spracovávame Vaše nesprávne/nepresné osobné údaje, máte právo na ich opravu. V prípade, že takúto nepresnosť vo svojich osobných údajoch zistíte, dajte nám to na vedomie na e-mail adrese: ruce@ruce.sk a my bezodkladne urobíme nápravu, vaše osobné údaje vymažeme, pokiaľ ich už nepotrebujeme, alebo zaniknú všetky právne dôvody takéhoto spracovania, alebo vznesiete námietky proti spracovaniu a nie sú dané prevažujúce oprávnené dôvody pre pokračovanie v spracovávaní, alebo nám takúto povinnosť ukladá právny predpis, vzniesť námietku - ak zistíte alebo sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame v rozpore s ochranou vášho súkromného a osobného života alebo v rozpore s právnymi predpismi, spojte sa s nami a požiadajte nás o vysvetlenie alebo odstránenie nevhodného stavu na e-mail adrese: ruce@ruce.sk, obmedzenie spracovania - vaše osobné údaje budeme uchovávať v režime obmedzeného spracovania, a to po dobu, pokiaľ nevyriešime nezrovnalosti ohľadom spracovania vašich osobných údajov, právo podať sťažnosť dozornému orgánu - s vašim podnetom alebo sťažnosťou ohľadom spracúvania osobných údajov sa môžete kedykoľvek obrátiť na dozorný orgán, ktorým je v podmienkach Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky so sídlom na adrese Hraničná 12, 820 07 Bratislava.

Ako si môžete uplatniť vaše práva?

Jednotlivé práva môžete uplatniť poslaním e-mailu na adresu ruce@ruce.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou na našu adresu. Ak máme dôvodnú pochybnosť o vašej totožnosti, v súvislosti s uplatnením jednotlivých práv, môžeme požiadať o poskytnutie dodatočných informácií na potvrdenie vašej totožnosti. Všetky informácie a vyjadrenia k právam, ktoré uplatníte, poskytujeme bezplatne. Ak je žiadosť zjavne neopodstatnená alebo neprimeraná, najmä preto, že sa opakuje, sme oprávnení účtovať si primeraný poplatok, ktorý zohľadňuje administratívne náklady spojené s poskytnutím požadovaných informácií. Pri opakovanej žiadosti o poskytnutie kópií spracovávaných osobných údajov si vyhradzujeme právo účtovať z tohto dôvodu primeraný poplatok za administratívne náklady. V prípade, že s nami nadviažete kontakt, použijeme vami oznámené údaje (vašu e-mailovú adresu, resp. vaše meno, priezvisko a vaše telefónne číslo) na zodpovedanie vašich otázok, resp. na vybavenie vašej žiadosti. Údaje budú vymazané bezodkladne potom, ak nebudú viac potrebné na zodpovedanie vašich otázok alebo na vybavenie vašej žiadosti, resp. obmedzíme ich spracúvanie v prípade potreby preukazovania, uplatňovania alebo obhajovania právnych nárokov, alebo v prípade ak existujú zákonné povinnosti ich uchovávať.